utorok , 2 marec 2021
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Zjednocovanie ľavice na Slovensku – pokračovanie

Zjednocovanie ľavice na Slovensku – pokračovanie.

Vzhľadom na to, že od vydania stanoviska Klubu komunistov Slovenska – OZ ( ďalej KKS ) k zjednocovaniu ľavice na Slovensku došlo k zásadným zmenám, je potrebné k tomuto zaujať aktuálne stanovisko.
Základnou zmenou je správa, že v liptovskej obci Valaská Dubová došlo k podpísaniu dohody o vzniku „Socialistického frontu“. Dohodu podpísali predsedovia strán : KSS Jozef Hrdlička, VZDOR – SP Stanislav Pirošík a občianskeho združenia Front ľavicovej mládeže Artur Bekmatov. Z pôvodného zámeru zjednocovať ľavicu ostalo v konečnej podobe zjednotenie troch subjektov, presnejšie dvoch, lebo Front ľavicovej mládeže je prakticky KSS. Je pravda, že podľa zverejneného dokumentu je Socialistický front otvorený pre všetky ľavicové, antikapitalistické, antiimperialistické a antifašistické organizácie. Potom ale nerozumieme prečo nebol otvorený už pri svojom vzniku. Nesvedčí to o dobrej práci komisie pre zjednocovanie, ktorá bola vytvorená uznesením z rokovania ÚV KSS dňa 5.11.2016, v ktorom sa píše doslova : „zostaviť pracovnú skupinu s poverením komunikácie s vybranými politickými subjektmi“. Takže zjednocovateľ – KSS vyberie politické subjekty, s ktorými bude rokovať. Na základe akých kritérií, sme sa nedozvedeli.
Oblasti spolupráce v uvedenej dohode sú uvedené správne a potrebne : jednotná volebná kandidátka, spoločná organizácia podujatí, spoločné médiá a tlačoviny, spoločné vyhlásenia. To je presne to, čo sme chceli navrhnúť (KKS) už v októbri 2015 pred parlamentnými voľbami, kedy sme pozvali ľavicové strany a hnutia na spoločné stretnutie, ale boli sme stranami KSS a VZDOR-SP dosť nekompromisne odmietnutí.
Nie je nám jasné, aký vzťah bude medzi novovzniknutým Socialistickým frontom a tromi subjektmi, ktoré ho vytvorili. Zaniknú, budú existovať paralelne, pod ktorým názvom sa budú organizovať spoločné akcie, vrátane volieb? Veď spoločné akcie – protestné zhromaždenia 17. novembra 2016 i 30.302017 boli vydarené a žiadny socialistický front tam nebol spomenutý. Ponúka sa otázka, prečo nedošlo k realizácii myšlienok zjednotenia na vydarenom seminári 4. marca 2017 v Prešove, ktorý vedenie KSS nepochopiteľne a bez vysvetlenia totálne bojkotovalo? Ďalej prečo rozhodujúce subjekty organizujú oslavy 1. mája samostatne. Aj KKS organizuje 1. máj celoštátne v Hnúšti. Pri dobrej vôli mohol byť 1.máj spoločný, ako nástup skutočného zjednocovania ľavice.
Ďalšou zaujímavosťou sú podmienky pre prijatie nových subjektov. Organizácie, ktoré súhlasia s „Dohodou o akčnej jednote“, čiže ktoré sa chcú pridať, s tými budú začaté rozhovory a rokovania o vstupe. Asi sú súdruhovia inšpirovaní Európskou úniou a jej prístupovými rozhovormi pre nových členov, o čom svedčí i ďalší bod : prijatie sa uskutoční na základe súhlasu všetkých členských organizácií. Čiže prísne výberová organizácia, akýsi klub vyvolených. V praxi to znamená, že my – KKS, s ktorými sa vedenie KSS vôbec nebaví a na všetkých stupňoch sme označovaní úplne nezmyselne za najväčších nepriateľov strany, by sme nemohli v prípade záujmu byť prijatý za člena Socialistického frontu. Alebo naše prijatie by bolo určené podmienkami, ktoré by boli pre nás neprijateľné a znamenali by stratu našej identity i komunistických zásad. Je zaujímavé, že s vedením VZDORu – SP i jeho členmi máme korektné vzťahy, založené na úcte a vzájomnom rešpekte. Opakujeme ešte raz : Klub komunistov Slovenska nebol, nie je a ani nikdy nebude nepriateľom KSS! Máme záujem o úprimnú spoluprácu založenú na vzájomnej úcte, porozumení a nezištnej pomoci.
A nakoniec niekoľko slov o základnom dokumente „Dohoda o akčnej jednote Socialistického frontu“, ku ktorému by sa mali prihlásiť záujemcovia o vstup. Ťažko je hlásiť sa k dokumentu, ktorá je tak všeobecný a nekonkrétny. Ideologicky je úplne neutrálny. Nie je tam spomenuté slovo komunistický, o marxizme-leninizme ani nehovoriac. Ťažko sa zjednocovať bez ideologického základu, ktorý by mal byť podložený jasným, jednoznačným a verejnosti zrozumiteľným programom, s ktorého súhlasom by malo byť zjednotenie a spolupráca podmienené. Práve takýto revolučný, komunistický program by mal vytvoriť určité mantinely, ktoré by mali vyselektovať ľavicové strany, hnutia i jednotlivcov : tí, ktorí súhlasia zjednoťme sa, kto nesúhlasí, musí hľadať iné cesty na svoju politickú realizáciu. Takýto prístup musí výrazne odlíšiť komunistickú ľavicu od ostatných strán a hnutí, ktoré si hovoria ľavicové, ale v skutočnosti im ide len o určité reformy kapitalistického systému (jeho premaľovanie naružovo) a nie o zmenu spoločenského systému na novú kvalitu – socializmus.

Záver :
Klub komunistov Slovenska je občianske združenie, ktoré má vo svojich stanovách tieto ciele :
– štúdium diel Marxa, Engelsa, Lenina a ďalších pokrokových mysliteľov ľudstva,
– publikačná a vzdelávacia činnosť, stanoviská k zásadným vnútro a zahraničnopolitickým udalostiam,
– dôsledné odsudzovanie všetkých prejavov fašizmu, rasovej a náboženskej neznášanlivosti a činností, ktoré sú v rozpore s Listinou základných práv a slobôd občanov,
– objektívny pohľad na našu novodobú históriu od r. 1918 až po súčasnosť.
Uvádzame to z toho dôvodu, že tí ktorí nás kritizujú a ohovárajú si určite nedali námahu oboznámiť sa s našimi cieľmi a zámermi.
Našou úlohou je spájať a zjednocovať komunistické hnutie na Slovensku, lebo sme presvedčení, že len v silnej a jednotnej komunistickej strane je záruka, že sa stane rešpektovanou politickou silou, ktorá bude zastávať záujmy pracujúcich i nezamestnaných a všetkých obetí kapitalizmu. Na naplnenie týchto cieľov chceme pracovať zo všetkých síl, obetavo, bez ohľadu na osobné záujmy.
Klub komunistov Slovenska nepožiada o vstup do Socialistického frontu, pretože neveríme v reálnosť tohto projektu.. Myšlienka zjednotiť ľavicové sily je dobrá, ale prístup k jej realizácii považujeme za typicky funkcionársky, ťažkopádny i špekulatívny. Tým nechceme povedať, že budeme pôsobiť proti tejto myšlienke. Práve naopak, chceme pomôcť a prispieť na jej realizáciu. Budeme pozývať ľavicové strany a hnutia na akcie organizované KKS, prípadne požiadame o spoluorganizáciu. Taktiež v prípade záujmu a pozvania sa zúčastníme na akciách všetkého druhu, organizovaných Socialistickým frontom, alebo jeho organizáciami.
Želáme Socialistickému frontu veľa úspechov v praktickej činnosti i voľbách na všetkých stupňoch.

v Detve , 4.4.2017

Klub komunistov Slovenska – OZ
Július Feješ, predseda

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *