piatok , 26 február 2021
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Súčasné tendencie, ktoré nás ohrozujú

Pre členov klubu , diskusné okrúhle stoly a hlavne tých čo chcú argumentovať, počúvať a vymieňať si názory …

Pre stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí majú záujem a poznávanie pravdy

Základnou tendenciou spoločenského vývoja z hľadiska jeho bezpečnostného prostredia je prehlbovanie nestability, neurčitosti a nepredvídateľnosti vývoja vo svete, ako dôsledok rastúceho počtu závislých štátov od medzinárodného kapitálu a negatívneho vplyvu globálnych štruktúr vykorisťovania s jeho činiteľmi. Reakciou na túto tendenciu je rastúci protest pracujúcich snaha medzinárodného ľavicového hnutia , spoločné hľadanie efektívnych , najmä aktívnych prostriedkov, ako týmto prejavom čeliť. Ako sa im brániť ako ich nedopostiť.

Je pred nami zaujímavá otázka :

Mať za každú cenu , alebo byť , – existujem teda som? Aký vlastne som, kto som, akými vlastne sme ? Kto sme ? Čo si o tom myslíte ?

Premýšľajme o nás filozofia, kritika, prax, …

Ktoré ďalšie tendencie existujú dnes , ktoré ovplyvňujú náš vývoj ?

Sú to : narastajúca globalizácia, zasahujúca negatívne aj Slovensko

*zvyšovanie počtu vnútroštátnych, medzinárodných konfliktov,

*prehlbujúca sa bezpečnostná, politická aj ekonomická degradácia štátov, včítane našej krajiny

*nekontrolované šírenie informačných a vojenských technológií,

*nerovnomernosť vývoja regiónov, u nás na Slovensku zvlášť ,

*nevyvážený demografický vývoj a migračné pohyby,

*nárast neznášanlivosti a nacionalizmu, neofašizmu , rast násilia, nadradenosti, namyslenosti, malomeštiactva medzi nami a už aj medzi nami mladými

*rast závislosti od životne dôležitých zdrojov obmedzenosť

*a zhoršovanie životného prostredia, ničenie zdrojov pitnej vody znečisťovanie vzduchu.

Zmenou systémov na kapitalistické v bývalých socialistických štátoch sa menia bezpečnostné hrozby a výzvy, na ktoré súčasný politický systém reaguje agresívne. Bezpečnosť obyvateľstva vo svete , v Európe je neoddeliteľne spätá s medzinárodnou bezpečnosťou ktorá je vystavená obdobným hrozbám vyvolanými nezodpovednou politikou USA, a medzinárodným kapitalizmom .

Najväčšou hrozbou, ktorá by mala potenciálne najvážnejšie následky pre ľudstvo , je možnosť získania a použitia zbraní hromadného ničenia a niektorých ich nosičov teroristickými skupinami, prípadne agresívnymi štátmi.

Terorizmus a zvlášť ten, ktorý bol a je podporovaný nespravodlivým kapitalistickým systémom predstavuje pre svet strategickú globálnu hrozbu. Využíva ideológie podporujúce rasovú, etnickú alebo náboženskú nenávisť, násilie a genocídu a snaží sa podkopať základné demokratické hodnoty spoločnosti, akými sú jej otvorenosť, sloboda jednotlivca, hodnota ľudského života a tolerancia.

V prípade ohrozenia medzinárodného kapitálu štátmi, ktoré nesúhlasia s politikou USA ,sa sústredí na útoky proti ich civilnému obyvateľstvu, ako aj na kritickú infraštruktúru štátu s cieľom spôsobiť masové obete, škody, vyvolať strach a pocit ohrozenia. Využíva scenáre organizovania tkzv. ľudových povstaní, farebných a národných revolúcií . Na rýchle a nezvratné dosiahnutie svojich cieľov sa usiluje získať spojencov z radov zradcov a za peniaze bojujúcich žoldierov a deklasovaných živlov. Dodáva im zbrane a inštruktorov pre organizovanie kontrarevolúcií. Viaceré európske krajiny nesúhlasia a ostro protestujú proti takejto politike vedúcej ku konfliktom . Revolučné strany a hnutia protiimperialistickej politiky sú považované za potenciálne ciele. USA diverzné centrá sú jednou zo základní ich pôsobenia.

Strategickou globálnou hrozbou pre nás je aj šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov. Ich dostupnosť pre štáty a neštátne činitele, vďaka vedeckému a technologickému pokroku, mobilite vedcov, ilegálnemu obchodovaniu s rádioaktívnym materiálom a materiálmi dvojakého použitia a nerešpektovaniu prijatých medzinárodných noriem, narastá.

Zároveň klesajú zábrany pre použitie týchto zbraní. Závažným problémom ostáva aj nekontrolované šírenie konvenčných zbraní najmä do konfliktných regiónov.

Ďalšiu hrozbu predstavujú kapitalistické štáty, ktoré nie sú schopné alebo ochotné zaručiť základné funkcie štátu, zaručiť vlastnú bezpečnosť, dodržiavanie ľudských práv a slobôd svojich občanov a plnenie svojich medzinárodných záväzkov, čím sa stávajú hrozbou pre svoje okolie a prispievajú k regionálnej nestabilite.

Tento stav vytvára podmienky na zneužívanie moci, podnecovanie neznášanlivosti medzi skupinami obyvateľstva, potláčanie demokracie a občianskej spoločnosti, porušovanie ľudských práv a slobôd, korupciu a obchodovanie s ľuďmi, drogami a zbraňami. Často sa stávajú aj základňami pre extrémistické a fašistické skupiny a siete, zázemím organizovaného zločinu a tiež zdrojom nelegálnej migrácie.

Pretrvávajúce regionálne konflikty ohrozujú nielen regionálnu stabilitu, ale aj bezpečnosť v Európe a jej priestore. Zdrojom ich vzniku sú čoraz častejšie vnútroštátne konflikty organizované USA a ich spojencami.. Sú sprevádzané nárastom extrémizmu, terorizmu, snahou o získanie zbraní, chudobou a masívnou migráciou. Často sú príčinou zlyhania štátu alebo vytvárania kontrarevolučných štruktúr a spochybňovania medzinárodných zmlúv. V týchto nestabilných oblastiach dochádza k nadmernej koncentrácii konvenčných, najmä ručných a ľahkých zbraní, vytvárajú sa podmienky pre organizovaný zločin a v konečnom dôsledku negatívne ovplyvňujú obyvateľstvo a ekonomiku týchto regiónov. Neriešenie niektorých dlhotrvajúcich konfliktov spochybňuje dôveryhodnosť medzinárodného systému bezpečnosti.

To je pre nás dôležité povedať nie – pokroková mládež sveta

obviňuje kapitalizmus za zmarenú perspektívu, za zločiny,

ktoré dennodenne pácha na mládeži a bezbranných deťoch a celom obyvateľstve. Kapitalizmus je vojna, biedam hnus…“

Uvádzame smutnú štatistiku

V súčasnej dobe hladujú v Afrike desiatky miliónov obyvateľov a ich počet sa blíži až k 100 miliónom. Mŕtve telá sú krutým svedectvom hladu a sucha a výzvou poburujúcou svetovú verejnosť z neodkladnej pomoc.

Nie zbrane ale chlieb ! Nie NATO ale mier !

Vzdelanie a zdravie nám treba, nie zbrane a násilie !

Vo svete viac ako 800 miliónov ľudí hladuje. Svetové štatistiky sú drvivé. Viac ako 192 miliónov detí do piatich rokov trpí nedostatkom bielkovín a energie. V dôsledku podvýživy zomiera každodenne 11 000 detí. Vlani až štyri pätiny z celkového objemu potravinovej pomoci išlo do krajín postihnutých civilnými konfliktami a vojnami. Na Slovensku hladuje denne asi 139 000 ľudí kvôli nedostatkom základných prostriedkov na prežitie


Pokroková mládež sveta

obviňuje kapitalizmus za zmarenú perspektívu, za zločiny,

ktoré dennodenne pácha na mládeži

Organizovaný zločin je priamou hrozbou pre obyvateľstvo v Európe včítane Slovenskej republiky . Využíva technologický pokrok, nové komunikačné metódy a snaží sa prenikať do všetkých oblastí verejného života. Jeho aktivity sa sústreďujú na nelegálnu výrobu a distribúciu drog, nelegálnu migráciu, obchodovanie s ľuďmi, prostitúciu, počítačové pirátstvo, krádeže duševného vlastníctva, finančnú kriminalitu, a pod. Medzinárodný organizovaný zločin je zdrojom financií aj ľudských

zdrojov pre terorizmus, podieľa sa na šírení zbraní hromadného ničenia a aktívne využíva regionálnu nestabilitu pochádzajúcu z konfliktov a nedostatočnú štátnu moc v súčasnom kapitalistickom systéme. Ako globálny fenomén ohrozuje nielen bezpečnosť a ekonomickú stabilitu štátov, ale prispieva k destabilizácii svetového hospodárskeho systému. Jeho aktivity oslabujú integritu štátov, ohrozujú funkčnosť, nezávislosť, aj keď buržoáznu ústavnosť a exitujúci charakter jeho orgánov . Organizovaný zločin pritom využíva a rozširuje korupciu a vytvára svoju nelegálnu ekonomiku.

Miera informatizácie vo svete dosiahla vysoký stupeň a stále sa zvyšuje. Výkonnosť techniky, revolučné informačné a komunikačné technológie, nárast rýchlosti prenosu informácií a ich globálnej dostupnosti spôsobujú rýchlu globálnu premenu postindustriálnej kapitalistickej spoločnosti na spoločnosť globalizovanú v záujmoch nadnárodných monopolov. Zraniteľnosť informačných a komunikačných systémov, ich preťaženie, neoprávnený prístup k informáciám, šírenie počítačových vírusov a dezinformácií sú rastúcou hrozbou pre celý svet.

Čelíme hrozbe nelegálnej a nekontrolovateľnej migrácie prameniacej najmä z katastrofálnych neriešiteľných kapitalistickým systémom sociálno-ekonomických podmienok a nárastu obyvateľstva jej susediacich regiónov. V spojení s vlnou populizmu a absenciou či nedostatočnou integračnou kapacitou EÚ sa vytvárajú podmienky pre rast intolerancie, ktorá je prekážkou pre napĺňanie potrieb samotnej ( lacných pracovných síl ) organizovanej migrácie. Nelegálna migrácia sa zároveň často spája s rôznymi formami organizovaného zločinu.

Aktivity spravodajských služieb zamerané proti záujmom obyvateľstva , ktoré využívajú tradičné aj netradičné metódy a nové technológie so záujmom o všetky oblasti spoločenského života, predstavujú pre bezpečnosť sveta stálu hrozbu.

Pokračujúca globalizácia prináša pre SR negatívne vplyvy. Nepripravenosť kapitalistických štátov reagovať na konkurenčnú globalizáciu je vážnym nebezpečenstvom pre vznik nových ohrození mieru. Globalizácia prináša so sebou javy a procesy, ktoré sa vymykajú kontrole štátov, stiera rozdiely medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou a hranice medzi domácou a zahraničnou politikou. Globálne operujúce ekonomické subjekty majú stále väčší vplyv na celosvetový vývoj. Rozmach v oblasti informačných technológií a všeobecný prístup k internetu uľahčujú dostupnosť zbraňových systémov a návodov na ich výrobu, ako aj ďalších skúseností potrebných pre plánovanie a vykonanie útokov. Globálne operujúce finančné trhy umožňujú teroristickým organizáciám presúvať prostriedky bez pomoci alebo vedomia štátov.

S globalizáciou bezprostredne súvisí aj zvyšujúci sa vplyv neštátnych činiteľov na bezpečnosť a stabilitu vo svete. Dochádza k postupnej strate monopolu štátu, na zaručenie bezpečnosti a použitie sily. Schopnosť štátu ako subjektu medzinárodného práva byť kľúčovým aktérom medzinárodných vzťahov je konfrontovaná neštátnymi skupinami,

organizáciami a nadnárodnými sieťami.

Prehlbujúca sa ekonomická nerovnováha vo svete je zdrojom rastu napätia a nestability a prispieva k vzniku bezpečnostných hrozieb. Ekonomické a sociálne zaostávanie spôsobené vykorisťovaním pracujúcich a zdieraním surovinových zdrojov chudobných krajín a regiónov vedie k veľkým rozdielom v životnej úrovni obyvateľstva a následne k vzniku nespokojnosti a radikalizmu , fašizmu . Nerovnomerný ekonomický vývoj vytvára podmienky pre obohacovanie sa kapitalistov, extrémizmus a terorizmus, zneužívanie viery a tradícií, nárast náboženského fanatizmu, vznik autoritárskych režimov a organizovaniu nelegálnej migrácie. Tieto rozdiely vedú často k pocitom ohrozenia a útokom na existujúce demokratické inštitúty, slobody občanov, rozvoj ekonomiky a kultúry alebo aspoň o ich značné obmedzenie.

Prehlbujúca sa globalizácia, integrácia a migrácia za prácou sa prejavujú aj pocitmi ohrozenia vlastnej životnej úrovne, kultúry a identity obyvateľstva. S týmto úzko súvisí nárast radikálneho nacionalizmu a neznášanlivosti, podporovaný často politickým populizmom v systéme kapitalizmu . Na šírenie extrémistického nacionálneho, politického a náboženského fanatizmu radikálne hnutia využívajú politickú organizáciu a najnovšie technológie.

Rast energetickej a surovinovej náročnosti priemyselných odvetví a zvyšujúce sa nároky ľudí na kvalitu života prehlbujú závislosť štátov od životne dôležitých zdrojov vrátane potravín a pravdepodobnosť vzniku surovinových a energetických kríz. Vyčerpanosť väčšiny zdrojov túto závislosť ešte viac zvýrazňuje. Vysoká závislosť od nepretržitého prísunu základných surovín, energie, neobnoviteľných zdrojov a ich dopravy môže prerásť do ohrozenia nielen ekonomickej stability, ale aj bezpečnosti.. Imperialistické súperenie o tieto zdroje a suroviny môže viesť až k ozbrojeným konfliktom. Zlodejské nerozvážne a neefektívne vyťažovanie prírodných zdrojov môže viesť k ich vyčerpaniu a nenávratným škodám na životnom prostredí.

Živelné pohromy, havárie a katastrofy svojou nepredvídateľnosťou, charakterom a dôsledkami predstavujú permanentnú hrozbu životom a majetku vo veľkom rozsahu. Ekologické zmeny, znečistenie vzduchu, nedostatok pitnej vody, narúšanie prirodzených ekosystémov vedú k zhoršeniu až ohrozeniu života na Zemi.

Nevyvážený demografický vývoj negatívne vplýva na sociálny systém, ktorý môže stratiť funkčnosť a ohroziť sociálnu stabilitu v štáte. Migrácia obyvateľstva je významným faktorom demografického vývoja spoločnosti. V dôsledku globalizácie sa zvyšuje možnosť rýchleho šírenia nákazlivých chorôb. To nám svojou rozpínavosťou prináša kapitalizmus

Americká filozofka Nancy Fraserová hovorí o globálnej nerovnosti o nespravodlivosti . V súčasnosti sa pod vplyvom krízy začínajú presadzovať opatrenia na záchranu kapitalizmu pred sebou samým. K, Marx podal dôkaz o všeobecnej kríze kapitalizmu. Preto je na Západe obrovský záujem o jeho štúdium o jeho diela, ktoré sú vypredané . O tom si podiskutujeme v našom pokračovaní názorov na rozmýšľanie a výmenu poznatkov. Čo vy na to. Píšte a diskutujte. „ Zbesnenia kapitalizmu alebo začiatok novej éry ? „

Autor: inkognito – KKS – OZ

Jeden komentár

  1. v poriadku kapitalizmu je zakódovaný krach ľudstva, celej civilizácie . Tento systém ako západní múdri politológovia tvrdia už nemá východisko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *