streda , 27 január 2021
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Príhovor prezidenta RF k Federálnemu zhromaždeniu

Každoročné posolstvo Prezidenta Federálnemu zhromaždeniu Ruskej federácie

Dnešný príhovor koncipujem ako určitý míľnik, tak, ako sú prelomové aj časy, v ktorých žijeme, keď význam našej voľby, význam každého kroku, činu je nesmierne dôležitý, pretože predurčuje osud našej krajiny na desaťročia vopred.
Práve v takýchto prelomových momentoch Rusko neraz dokázalo svoju schopnosť rozvíjať sa, obnovovať sa, kultivovalo pôdu, budovalo mestá, dobývalo vesmír, robilo velikánske objavy. Toto ustavičné smerovanie do budúcnosti, spojenie tradícií a hodnôt, zabezpečilo kontinuitu našich tisícročných dejín.
Prešli sme tiež cez obrovské, neľahké premeny, poradili sme si s novými a veľmi zložitými ekonomickými, sociálnymi výzvami, zachovali sme celistvosť krajiny, osvedčili sme sa ako demokratická spoločnosť na slobodnej, samostatnej ceste.

Zabezpečili sme udržateľnosť a stabilitu prakticky vo všetkých oblastiach života, a to je kriticky dôležité pre našu obrovskú mnohonárodnostnú krajinu, so zložitým federálnym zriadením, s rôznymi kultúrami, majúc na pamäti historické zlomy a nesmierne ťažké skúšky, ktoré postihli osud Ruska.

Rusko dnes – to je jedna z vedúcich mocností s obrovským zahraničným, ekonomickým a obranným potenciálom, ale z hľadiska najdôležitejšej úlohy zabezpečenia kvality života a prosperity ľudí sme, ešte, samozrejme, nedosiahli požadovanú úroveň. Musíme ju však dosiahnuť a dosiahneme.

Potrebujeme zabezpečiť také tvorivé výkony, takú dynamiku rozvoja, aby nám nijaké prekážky nebránili ísť sebavedome a samostatne vpred. My sami si musíme a budeme určovať svoju budúcnosť.

Vážení kolegovia!
Čo musí byť pre nás dnes prioritou? Opakujem: pokladám za dôležité, za kľúčový faktor rozvoja prosperity ľudí, dostatočné rodinné príjmy. Pripomínam, že v roku 2000 bolo na hranici chudoby 42 miliónov ľudí, čo bolo takmer 30 percent – 29 percent obyvateľstva krajiny. V roku 2012 sa podarilo znížiť túto úroveň na 10 percent.

Prvýkrát v nedávnych dejinách sme mohli priblížiť výšku minimálnej mzdy k sume životného minima. Táto norma začne platiť od 1.mája 2018, čo sa kladne odrazí na príjmoch približne štyroch miliónov ľudí. Je to dôležitý krok, ale nie je to zásadné riešenie tohto problému.

Pre nás je dôležitý a cenný každý človek, musí cítiť, že je potrebný, aby prežil dlhý, ale, najmä, zdravý život, tešil sa z vnukov, pravnukov, aby deti vyrástli a boli úspešné v silnej, dynamickej, úspešnej krajine, ktorá dosahuje nové hranice rozvoja.

Rusko nielenže musí pevne zakotviť v päťke najväčších svetových ekonomík, ale v polovici ďalšieho desaťročia musí zvýšiť hrubý domáci produkt na obyvateľa jeden a pol krát. To je veľmi dôležitá úloha. Ja som presvedčený, že sme schopní túto úlohu splniť.

V ostatných rokoch je tempo rastu priemernej dĺžky života v Rusku jedno z najvyšších vo svete. Podarilo sa nám to dosiahnuť. Priemerná dĺžka života narástla o viac ako sedem rokov a dosahuje 73 rokov, ale ani toto, samozrejme, nestačí. Dnes si musíme vytýčiť cieľ zásadne novej úrovne. Ku koncu budúceho desaťročia Rusko musí pevnou nohou vkročiť do klubu krajín „80 plus“, kde priemerná dĺžka života presahuje 80 rokov. A sem patria také krajiny ako Japonsko, Francúzsko, či Nemecko.

Pre rozvoj miest a obcí, rast podnikateľskej činnosti, zabezpečenie „spätosti“ krajiny musíme doslova „preštepovať“ celé územie Ruska modernými komunikáciami.
Už za niekoľko mesiacov bude otvorená cestná premávka cez Krymský most a v budúcom roku – aj železničná doprava. Bude to impulzom pre ďalší rozvoj Krymu a celého ruského čiernomorského regiónu.
Objem tranzitnej kontajnerovej dopravy na našich železniciach by sa mal zvýšiť takmer štvornásobne. To znamená, že naša krajina sa stane jedným zo svetových lídrov tranzitnej dopravy kontajnerov medzi Európou a Áziou.

V roku 1990 kapacita všetkých prístavov Sovietskeho Zväzu sa rovnala 600. miliónov ton. Pri kolapse krajiny sme stratili takmer polovicu. Na začiatku 2000. rokov kapacita ruských prístavov dosahovala len 300 miliónov ton. Za 17 rokov sme ju zvýšili na trojnásobok. Začiatkom minulého roka po prvýkrát v histórii komplexný výkon ruských prístavov prekročil hranicu 1. miliardy ton. Ako vidíte na grafoch je to o dve tretiny viac, ako boli ukazovatele z celého ZSSR. Mimochodom, toto číslo je zo začiatku roka, teraz výkon dosahuje už 1. miliardu 25. miliónov ton. Nárast je neustály.
Severná námorná trasa sa stane kľúčom k rozvoju ruskej Arktídy a regiónov Ďalekého východu. Do roku 2025 sa nákladná doprava na tejto trase zvýši desaťnásobne až na 80 miliónov ton. Našou úlohou je urobiť z nej skutočne globálnu, konkurencieschopnú dopravnú tepnu. Všimnite si, že v sovietskom období ju využívali intenzívnejšie než my v nasledujúcom čase. Budeme však zvyšovať jej význam a dosiahneme nové méty. Niet žiadnych pochýb o tom.

V Arktíde už odštartovalo niekoľko rozsiahlych priemyselných projektov. Spĺňajú najprísnejšie environmentálne normy. Posilňujeme vedeckú, dopravnú, navigačnú a vojenskú infraštruktúru, ktorá bude spoľahlivou zábezpekou pre záujmy Ruska v tomto strategicky dôležitom regióne.
Staviame moderné atómové ľadoborce. Naša arktická flotila bola, zostáva a bude najsilnejšou na svete.

Rusko sa musí zaradiť medzi päť najväčších ekonomík na svete a do polovice roka 2020 by malo zvýšiť HDP na obyvateľa o jeden a pol násobok.
Smerodajným cieľom pre novú vládu by malo byť dosiahnutie miery rastu ekonomiky RF presahujúcej svetové ukazovatele. Rast produktivity práce v ekonomike Ruskej federácie by mal dosahovať najmenej 5% ročne.
Rusko prudko pokročilo vo vývoji najnovších modelov strategických zbraní. Majúc na zreteli jednostranné odstúpenie Spojených štátov od Zmluvy o obmedzení systémov protiraketovej obrany (ABM) v Ruskej federácii boli vyvinuté a neustále sa zdokonaľujú pomerne lacné, ale mimoriadne efektívne systémy prekonávania protiraketovej obrany. Naviac, Rusko začalo s vývojom takých typov strategických zbraní, ktoré nepoužívajú balistickú trajektóriu a sú nezasiahnuteľné PRO.
Navrhujem spustiť program na založenie kultúrnych, vzdelávacích a múzejných komplexov v regiónoch. Do nich sa začlenia koncertné sály, divadelné, hudobné, choreografické a ďalšie kreatívne školy, ako aj výstavné priestory, kde budú môcť popredné múzeá prezentovať svoje expozície. Načo schovávať v depozitoch také množstvo umeleckých diel? Mali by to byť skutočné centrá kultúrneho života, otvorené pre mladých ľudí, dostupné pre ľudí všetkých vekových kategórií.
Prvý takýto projekt sa bude realizovať vo Vladivostoku. Potom sa vyberú ďalšie regióny a mestá v krajine.
Medzinárodní odborníci uznávajú, že naša základná škola už je jednou z najsilnejších na svete. Budeme pokračovať v aktívnej práci na rozvoji nášho všeobecného vzdelania a to na všetkých úrovniach. Zároveň zdôrazňujem:
moderné a kvalitné vzdelávanie musí byť dostupné pre každé dieťa. Rovnaké možnosti vzdelávania sú mohutným zdrojom rozvoja krajiny a zabezpečenia sociálnej spravodlivosti.
Musíme formovať vlastné digitálne platformy, prirodzene, kompatibilné s globálnym informačným priestorom. To umožní po-novom organizovať výrobné procesy, finančné služby a logistiku vrátane využitia technológie „distribuovaného registra“, čo je veľmi dôležité pre finančné transakcie, evidenciu vlastníckych práv atď. To má praktický rozmer.
Musíme rozbehnúť vývoj a lokalizáciu kľúčových technológií a riešení, a to aj za účelom využívanie Arktídy a kontinentálneho šelfu, pre nové systémy v energetike, v doprave a mestskom hospodárstva. Pre tie sféry, ktoré určujú kvalitu života, napríklad pre moderné systémy na rehabilitáciu ľudí so zdravotným postihnutím.
Náš technologický rozvoj sa musí opierať o masívny základ fundamentálnej vedy. V posledných rokoch sme dokázali zásadne zvýšiť jej potenciál a v celom rade smerov sme dosiahli špičkovú úroveň. Veľkú zásluhu na tom má Ruská akadémia vied a naše popredné vedecké ústavy.
Opierajúc sa o základ vytvorený v minulých rokoch, a to aj vo vedeckovýskumnej infraštruktúre, musíme prejsť na principiálne novú úroveň . V Gatčine a Dubne sa už realizujú projekty moderných výskumných zariadení patriacich do kategórie megascience. Nedávno bolo na Rade pre vedu a školstvo prijaté rozhodnutie vytvoriť vysokovýkonný synchrónny urýchľovač v Akademickom mestečku v Novosibirsku a urýchľovač novej generácie v mestečku Protvino v Moskovskej oblasti.
V dôsledku toho bude ruská vedeckovýskumná infraštruktúra patriť medzi najvýkonnejšie a najefektívnejšie na svete. Vďaka jej využívaniu budú mať naše vedecké tímy a vysokotechnologické spoločnosti veľké konkurenčné výhody, napríklad pri vyvíjaní nových liekov, nových materiálov, konštrukčných súčastí pre mikroelektroniku.
Naplno musia začať pracovať veľké vedecko-pedagogické centrá. Budú integrovať možnosti univerzít, akademických ústavov, vysokotechnologických spoločností. Takéto centrá sa už budujú v Kazani a Samare, v Tomsku a Novosibirsku, v Jekaterinburgu a Ťumeni, vo Vladivostoku a Kaliningrade a v ďalších mestách.
Ruská mládež už dokazuje svoju prevahu vo vede aj v iných oblastiach. Vlani na medzinárodných olympiádach žiaci ruských škôl získali 38 medailí. Naše tímy triumfálne vyhrali olympiády v prírodovedných disciplínach a v robotike, vyhrali na majstrovstvách sveta v odborných zručnostiach a naši študenti sa už po dvanásty raz stali víťazmi súťaže v programovaní.
Nazdávam sa, že treba zásadne zdokonaliť aj procedúru udeľovania občianstva Ruskej federácie. Treba sa sústrediť na tých, ktorých krajina potrebuje: na mladých, zdravých, vzdelaných ľudí. Pre nich treba zaviesť zjednodušenú procedúru udeľovania ruského občianstva.
Za ostatné roky sme upevnili stabilitu národnej ekonomiky. Významne sa znížila závislosť ekonomiky a rozpočtu od kolísania cien energií. Zvýšili sme objem devízových rezerv v zlate. Inflácia klesla na rekordne nízku úroveň, niečo nad dve percentá. Samozrejme, chápeme, že pri mnohých základných tovaroch rast cien zostáva podstatne vyšší. Na toto treba prísne dozerať a pozorne to sledovať, musí to sledovať aj protimonopolný úrad. Celkove však taká nízka úroveň inflácie umožňuje ďalší rozvoj. Pripomínam, že ešte v roku 2015, teda celkom nedávno, inflácia predstavovala takmer 13 percent – 12,9 percenta.

V Rusku je dnes v podstate vytvorená nová makroekonomická realita s nízkou infláciou a všeobecne udržateľnou ekonomikou. Pre občanov je to podmienka rastu reálnych príjmov, zníženia hodnoty hypoték. Pre biznis je to predvídateľnosť v práci a lacnejší úver. Podnikateľské prostredie sa tiež musí prispôsobiť, zvyknúť si na tieto nové makroekonomické podmienky. A, napokon, ponúka sa tak možnosť využívať dlhodobé pôžičky a pritiahnuť súkromné investície do rozsiahlych infraštruktúrnych projektov.

Ešte na začiatku prvej dekády 21. storočia sme veľmi záviseli od importu potravín. Situácia sa radikálne zmenila. Teraz treba urobiť ďalší krok. Už o štyri roky plánujeme dodávať na svetové trhy objem potravín väčší, ako je ich dovoz do krajiny. Treba zvýšiť export mäsovej produkcie, tovarov s vyšším stupňom spracovania, ako aj zvýšiť sebestačnosť krajiny v hovädzom mäse, mlieku a zelenine.

Chcem zdôrazniť: pre každého, kto chce pracovať, realizovať sa, kto je pripravený čestne slúžiť vlasti a národu, kto chce byť úspešný, Rusko vždy bude krajinou možností. V tom je záruka nášho úspešného rozvoja, sebaistého kráčania vpred.
Vážení kolegovia,
Sýrska operácia poukázala na rastúce možností Ozbrojených síl Ruska. V posledných rokoch bola vykonaná obrovská práca na posilnenie armády a námorníctva. Vybavenosť Ozbrojených síl modernými zbraňami sa zvýšila 3,7 – krát. Armáda dostala do výzbroje viac ako 300. nových modelov vojenskej techniky. Strategické jadrové sily dostali 80. nových medzikontinentálnych balistických rakiet, 102. balistické rakety pre ponorky a 3 strategické raketové ponorky „Borej“.
Novým raketovým komplexom „Jars“ bolo prezbrojených 12. raketových plukov. Počet nosičov vysoko presných zbraní dlhého dosahu sa zvýšil viac ako 12-násobne a vysoko presných riadených striel – viac ako 30-násobne.
Podstatne vzrástla vojenská moc síl všeobecného účelu, Vzdušno-kozmických sily a Vojenského námorníctva.
Názvy našich najnovších lietadiel, ponoriek, systémov protivzdušnej obrany a námorných, vzdušných a pozemných raketových systémov sú dnes známe celej krajine a celému svetu. To všetko sú najnovšie zbrane špičkových technológií z poslednej doby. Po obvode hraníc Ruska (čo je veľmi dôležité!) bolo vytvorené súvislé radarové pole systému varovania o raketovom útoku. Po páde ZSSR tu boli obrovské „diery“. Všetko je obnovené.
V oblasti vývoja bezpilotného letectva sa dosiahol kvalitatívny posun, bolo založené Národné centrum pre riadenie obrany Ruskej federácie a zriadené operačné velenie pre vzdialenú morskú zónu. Počet vojakov slúžiacich na zmluvu sa zvýšil 2,4-násobne, kompletizovanie posádok Ozbrojených síl sa zo 70% zvýšilo na 95-100%, je zlikvidovaná dlhoročná čakacia doba na pridelenie trvalého bytu. Skrátila sa šesťnásobne.
Teraz o hlavnom v tejto časti, v sekcii „Obrana“.
Reč je o najnovších systémoch ruských strategických zbraní, ktoré sme vyrobili odpovedajúc na jednostranné odstúpenie Spojených štátov amerických od Zmluvy o protiraketovej obrane (ABM) a praktickom nasadení tohto systému na samotnom území USA ako aj rozšírení mimo jeho národných hraníc.
Som nútený na tomto mieste trochu odbočiť do nedávnej minulosti.
Už v roku 2000 USA vzniesli otázku o možnom odstúpení Spojených štátov od Zmluvy o protiraketovej obrane. Rusko sa postavilo kategoricky proti. Vychádzali sme z predpokladu, že sovietska-americká Dohoda ABM z roku 1972 bola základným kameňom medzinárodného bezpečnostného systému. Podľa tejto dohody, každá zo strán mala právo zriadiť na vlastnom území iba jeden región, ktorý by ju chránil pred raketovým útokom. V Rusku bol takýto systém zriadený okolo Moskvy, v USA – okolo základni pozemných rakiet „Grand Forks“.

http://kremlin.ru/events/president/news/56957

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *