utorok , 2 marec 2021
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Článok Vladimira Putina „XXV. summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Danangu: spoločne k prosperite a harmonickému rozvoju“

Už čoskoro, 10. a 11. novembra sa v Danangu  bude konať jubilejný, 25. summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce.

Vysoko oceňujeme to, že fórum # APEC poskytuje všetkým jeho účastníkom široké možnosti zapojiť sa do komunikácie zainteresovaných strán a  zosúladiť pozície v najrozličnejších otázkach: ekonomických, sociálnych, ekologických a humanitárnych. Naše krajiny sa usilujú o spoluprácu na základe princípov konsenzu a dobrovoľnosti, vzájomnej úcty a pripravenosti na kompromis, nezávisle od politickej konjunktúry. Práve v tomto sa prejavuje unikátny partnerský duch Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC).

Rusko, ako najväčšia euroázijská veľmoc s rozľahlými ďalekovýchodnými územiami disponujúcimi značným potenciálom, je zainteresovaná na úspešnej budúcnosti Ázijsko-Tichooceánskeho regiónu (ATR), na tom, aby sa zabezpečil nepretržitý všestranný rast v celom jeho priestore.  Za kľúčový nástroj riešenia tejto úlohy pokladáme efektívnu ekonomickú integráciu na princípoch otvorenosti a vzájomných výhod, na základe univerzálnych pravidiel Svetovej obchodnej organizácie .

Podporujeme myšlienku vytvorenia Ázijsko-Tichooceánskej zóny voľného obchodu.Vidíme v tom praktický záujem, možnosť upevniť pozície na dynamicky rastúcich trhoch # ATR.Pripomeniem, že za uplynulých päť rokov podiel ekonomík združenia APEC v zahraničnom obchode Ruska sa zvýšil z 23 na 31%, v exporte zo 17 na 24%. A nehodláme sa na dosiahnutom zastaviť.

Rozsiahly projekt vytvorenia zóny voľného obchodu združenia APEC  sa nepochybne musí realizovať s prihliadnutím na akumuláciu prevádzky a skúsenosti kľúčových integračných formátov Ázijsko-Tichooceánskeho regiónu a Eurázie, vrátane Euroázijskej hospodárskej únie, v ktorej Rusko spolupracuje s Arménskom, Bieloruskom, Kazachstanom a Kirgizskom. Naša únia sa dynamicky rozvíja a sme pripravení budovať vzťahy so všetkými zainteresovanými krajinami a združeniami. # Vietnam, ktorý hostí dnešné fórum, sa stal prvým štátom, ktorý uzavrel s Euroázijskou hospodárskou úniou zmluvu o zóne voľného obchodu, v dôsledku čoho náš obrat tovaru značne vzrástol, stal sa diverzifikovanejším. Len nedávno sa skončili rokovania o Zmluve o obchodno-ekonomickej spolupráci s Čínou. Začali sa rokovania so Singapurom, rozpracúvajú sa možnosti uzavretia zmluvy o voľnom obchode so  Združením krajín juhovýchodnej Ázie # (ASEAN). A samozrejme, zvlášť by som chcel spomenúť našu myšlienku vytvoriť Veľké euroázijské partnerstvo. Padol návrh, aby sa vytvoril na báze Euroázijskej hospodárskej únie a čínskej iniciatívy „Jedno pásmo – jedna cesta“. Zdôrazňujem, že je to pružný, moderný projekt, otvorený pripojeniu iných účastníkov. Základom efektívnej integrácie by sa mal stať komplexný rozvoj infraštruktúry, vrátane, dopravnej, telekomunikačnej a energetickej. Rusko v súčasnosti aktívne modernizuje morské a vzdušné prístavy na Ďalekom východe, rozvíja transkontinentálne železničné trasy, stavia nové plynovody a ropovody. Sme pripravení realizovať dvojstranné a mnohostranné infraštruktúrne projekty, ktorí spoja naše ekonomiky a trhy. Mám tým na mysli tiež energetický “superokruh“ spájajúci Rusko, Čínu, Japonsko a Kórejskú republiku, alebo dopravný priechod medzi Sachalinom a ostrovom Hokkaido. Mimoriadnu pozornosť venujeme integrácii sibírskych a ďalekovýchodných území do systému ekonomických vzťahovATR. Taká práca zahŕňa celý komplex opatrení na zvýšenie investičnej príťažlivosti našich regiónov, na zapájanie našich regiónov do medzinárodných výrobných reťazcov.

Pre Rusko je rozvoj Ďalekého východu národnou prioritou XXI. storočia. Ide o vytvorenie „územia rastu“ v regióne, o rozsiahle využitie prírodného bohatstva a podporu popredných vysoko-technologických odvetví, o investície do ľudského kapitálu, do oblastí vzdelávania a zdravotníctva, do vytvárania konkurencieschopných vedeckovýskumných centier.

Dúfame, že zahraniční partneri, najmä z ekonomík APEC, sa budú aktívne zapájať do realizácie týchto programov a projektov. Tým väčšmi, že zahraniční účastníci každoročného Východného ekonomického fóra vo Vladivostoku sa už mohli presvedčiť o perspektívnosti a reálnosti našich plánov. Rovnako vážne pristupujeme aj k zapájaniu  malých a strednýchpodnikov do procesu ekonomickej integrácie v rámci združenia APEC, k podpore podnikania žien, ako aj startupov mladých podnikateľov. A, samozrejme, veľký význam pripisujeme upevňovaniu humanitárnych vzťahov, rozširovaniu kontaktov v oblasti vedy a vzdelávania. A perspektívne, vytváraniu vzdelávacieho priestoru ATR, jedným z centier ktorého by sa mohla stať Ďalekovýchodná federálna univerzita.

Za veľmi dôležitú úlohu, súladnú s našou dynamickou érou, pokladáme nadväzovanie efektívnej spolupráce v oblasti podpory inovácií. Rusko v tejto súvislosti predložilo niekoľko konkrétnych iniciatív. Mám na mysli unifikáciu pravidiel digitálnej ekonomiky a obchodu, harmonizáciu národných technických štandardov, zosúladenie stratégií formovania vysoko-technologických trhov, vytvorenie jednotného pojmového aparátu pre digitálny priestor. Partnerov sme oboznámili tiež s tým, ako sme postúpili v oblasti poskytovania služieb obyvateľstvu v elektronickej podobe. Okrem toho, navrhujeme začať v rámci združenia APEC konzultácie o otázkach medzinárodnej informačnej bezpečnosti, ochrany počítačových programov.

Ďalšou výzvou, ktorá si vyžaduje spoločné reagovanie všetkých partnerov v ATR je likvidácia následkov prírodných katakliziem a technologických havárií, epidémií a pandémií a predchádzanie im. A, samozrejme, spoločne sa treba zaoberať otázkami potravinovej bezpečnosti. Uvažovať o tom, ako zabezpečiť rýchlo rastúcu potrebu kvalitných a zdravých potravín v regióne. Rusko zaberá vedúce pozície vo svete v exporte obilia, rastlinných olejov, rýb a mnohých ďalších tovarov. Plánujeme stať sa hlavným dodávateľom ekologicky čistých potravín pre našich susedov z ATR, a preto prijímame opatrenia na zvýšenie poľnohospodárskej výroby, na zvýšenie jej produktivity. Na nastávajúcom summite v Danangu  sme pripravení na zainteresované rokovania o všetkých spomínaných otázkach. Som presvedčený, že dôstojne vyriešime úlohy týkajúce sa zabezpečenia nepretržitého, vyrovnaného, harmonického rastu nášho spoločného regiónu, že dosiahneme jeho prosperitu. Rusko je na takú spoločnú prácu pripravené.

 

Článok prevzatý z Veľvyslanectvo RF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *